اطلاعات تماس پست الکترونیک: b.eskandaroghli@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی دانشیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل